รายละเอียดโครงการ

• ผู้สนับสนุนโครงการ

         บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี 2530 ด้วยอุดมการณ์และความตั้งใจ “นำเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศไทย” โดยปัจจุบันบริษัทฯเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญาณและอุปกรณ์ส่งสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน และเป็นบริษัทแรกที่ไปนำเทคโนโลยีสาย LAN หรือ สาย UTP (Unshield Twisted Pair) มาเผยแพร่ในประเทศไทย และเป็นผู้ริเริ่มการผลิตตู้ RACK ใส่อุปกรณ์เครือข่าย อีกทั้ง ยังได้นำเทคโนโลยีของ MEDIA CONVERTER มาเผยแพร่เพื่อเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารด้วยสายไฟเบอร์ออฟติกให้ไกลและเร็วยิ่งขึ้น


         จากความสำเร็จดังกล่าวทำให้อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ต้องการแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้เพื่อคืนสู่สังคม จึงเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพสำหรับนิสิต นักศึกษา และเยาวชนไทย เพื่อการต่อยอดทักษะและความรู้ในเทคโนโลยีใหม่ๆในเวทีระดับโลก พร้อมทั้ง เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาได้แสดงความสามารถ อีกทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาให้ทัดเทียมระดับนานาชาติ สู่มาตรฐานสากล การเรียนรู้ของเยาวชนยุคใหม่ จึงจำเป็นต้องมีการปรับทั้งกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ การปรับกระบวนทัศน์ควรเป็นไปอย่างมีเป้าหมาย อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ การสร้างความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นที่ต่างวัฒนธรรมได้ผ่านโครงการแข่งขันทักษะฝีมือทางด้านระบบสายสัญญาณและอุปกรณ์ส่งสัญญาณ สำหรับนิสิต นักศึกษา ทั้งในระดับอุดมศึกษา และระดับอาชีวะศึกษา ทั่วประเทศ

         เทคโนโลยีระบบสายสัญญาณ และอุปกรณ์ส่งสัญญาณ รวมกันเป็นโครงข่ายการสื่อสารพื้นฐานหลักที่สำคัญของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบเครือข่ายโทรคมนาคมที่จำเป็นเพื่อการปรับตัวสู่โลกของชีวิตวิถีใหม่รองรับการทำงานผ่านระบบ INTERNET ให้มีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ที่สุด โดยบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำอันดับ 1 ด้านธุรกิจสายสัญญาณและอุปกรณ์ส่งสัญญาณคอมพิวเตอร์และการสื่อสารโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันสุดยอดทักษะสายสัญาณและเน็ตเวิร์ก (Cabling & Networking Contest) มาอย่างต่อเนื่อง รวม 8 ปี และกำลังจะดำเนินการจัดการแข่งขัน “Cabling & Networking Contest#9” ขึ้นเป็นปีที่ 9 ภายใต้ความร่วมมือของสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลฯ กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงาน เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ในเรื่องระบบสายสัญญาณและอุปกรณ์ส่งสัญญาณและสร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่ นิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์และอาจได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในเวทีระดับอาเซียนและระดับโลกได้ต่อไป

• วัตถุประสงค์
    1. เพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์ในการทำงานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และสื่อสารโทรคมนาคม
    2. เพื่อสร้างโอกาสให้กับเยาวชน ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้มีทักษะ
        ความสามารถทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวกับระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีทางด้านสายสัญญาณ ความรู้และ
        ในการเพิ่มพูนสัมผัสประสบการณ์จริง เพื่อพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ประสบความสำเร็จได้ใน อนาคต
    3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาของประเทศและหน่วยงานภาคเอกชนในการต่อยอดความรู้ให้กับนิสิต นักศึกษา
    4. สนับสนุนให้นิสิต นักศึกษาได้ทดลองใช้ความรู้ที่เรียนมา สร้างสรรค์งานจริง และปฏิบัติการจริง
    5. เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษาตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการพัฒนาการเรียนการสอนให้ทัดเทียมกับนานาชาติ
    6. เพื่อการปรับตัวสู่ยุค New Normal ในการทำงานบนโลกออนไลน์ผ่านระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

• คณะกรรมการ การแข่งขัน
    ผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
    ผู้สังเกตการณ์จาก หน่วยงานราชการที่สนับสนุนโครงการและผู้เชี่ยวชาญ
    ผู้ชำนาญจาก สมาคมเคเบิ้ลลิ่งไทย