การสมัครเข้าแข่งขัน

    1. ต้องเป็นนิสิต นักศึกษาตั้งแต่ระดับอาชีวศึกษาขึ้นไป จนถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีอายุไม่เกิน 25 ปี
    2. การแข่งขันไม่จำกัดสถาบัน โดยความร่วมมือของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงแรงงาน
    3. ผลงานทุกชิ้นเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
    4. ผลการตัดสินและชี้ขาดของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
    5. ต้องมีสถาบันการศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษารับรองโดยเป็นตัวแทนของสถาบันไม่เกิน 2 คนต่อสถาบัน
    6. หากในสถานศึกษานั้นมีหลายวิทยาเขตสามารถส่งเป็นตัวแทนแยกได้ตามวิทยาเขตภายในภูมิภาคนั้น ๆ
    7. การสมัครเข้าร่วมแข่งขันห้ามสมัครข้ามเขตพื้นที่ในภูมิภาคที่สถาบันการศึกษานั้นตั้งอยู่
    8. ในช่วงของการอบรมก่อนการแข่งขันรอบคัดเลือก สถาบันการศึกษาที่สนใจสามารถเข้าร่วมฟังสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้กับคณะกรรมการในการจัดการแข่งขันได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง
    9. อาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมในวันแข่งขันรอบคัดเลือกจะได้รับใบประกาศนียบัตรที่ออกให้โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
    10. นักศึกษาที่เคยผ่านการแข่งขันในรอบคัดเลือกในปีอื่น ๆ ไม่สามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันซ้ำได้อีก สามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้เพียงครั้งเดียว หากคณะกรรมการจัดการแข่งขันตรวจพบจะดำเนินการโดยจะตัดสิทธิ์สถาบันที่กระทำผิดระเบียบไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขันภายในปีนั้น
    11. อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันในรอบคัดเลือกจะมีการประกาศแจ้งล่วงหน้าผ่านช่องทางในการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
    12. สถาบันการศึกษาสามารถสั่งซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมในราคาพิเศษได้โดยตรงตามหมายเลขติดต่อดังนี้
         กรุงเทพฯและภาคกลาง       สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ   เบอร์โทร 02-666-1111 (100 คู่สาย)
         ภาคเหนือ                         สาขาเชียงใหม่                  เบอร์โทร 052-065-911 (auto)
         ภาคใต้                             สาขาหาดใหญ่                 เบอร์โทร 074-220-911 (auto)
         ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     สาขาขอนแก่น                 เบอร์โทร 043-052-911 (auto)
         ภาคตะวันออก                   สาขาระยอง                    เบอร์โทร 038-608-283-4
กรอกใบสมัคร


กรุณาใส่ข้อมูลตรงช่องที่มีเครื่องหมาย *
  • ข้อมูลสถาบัน
      ชื่อสถาบัน : *        ชื่อคณะ/ภาควิชา : * 
     ที่อยู่ : *       จังหวัด : * 
     อำเภอ : *  กรุณาเลือกจังหวัดก่อน      รหัสไปรษณีย์ : * 
     เบอร์ติดต่อสถาบัน : *       Email : *       แฟกซ์ของคณะ : * 
  • ข้อมูลที่ปรึกษา
      ชื่อ - นามสกุล ที่ปรึกษา (Thai) : *        ตำแหน่ง : * 
      ชื่อ - นามสกุล ที่ปรึกษา (Eng) : *     
     เบอร์มือถือ : *       Email ของที่ปรึกษา : *       แฟกซ์ของภาควิชา : * 
  • ข้อมูลนิสิต/นักศึกษาผู้แข่งขันคนที่ 1
      ชื่อ – นามสกุล (Thai) : *    วัน/เดือน/ปีเกิด *  อายุ ปี
      ชื่อ – นามสกุล (Eng) : *   
      ที่อยู่ : *        จังหวัด : * 
      อำเภอ : *  กรุณาเลือกจังหวัดก่อน       รหัสไปรษณีย์ : * 
     เบอร์ติดต่อ : *       Email : *       แฟกซ์ของคณะ : * 
     แนบรูป : *  
Select files
  เฉพาะไฟล์รูปภาพ .png .jpg .gif เท่านั้น และขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 M
  • ข้อมูลนิสิต/นักศึกษาผู้แข่งขันคนที่ 2
      ชื่อ – นามสกุล (Thai) : *   วัน/เดือน/ปีเกิด *  อายุ ปี
      ชื่อ – นามสกุล (Eng) : *   
      ที่อยู่ : *        จังหวัด : * 
      อำเภอ : *  กรุณาเลือกจังหวัดก่อน       รหัสไปรษณีย์ : * 
     เบอร์ติดต่อ : *       Email : *       แฟกซ์ของคณะ : * 
     แนบรูป : *  
Select files
  เฉพาะไฟล์รูปภาพ .png .jpg .gif เท่านั้น และขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 M
     Captcha :   CAPTCHA code  
 * 
หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : seminar@interlink.co.th หรือติดต่อ02-6661111 ต่อ 368
- ต้องการเพิ่มเติมผู้เข้าอบรบคลิกที่นี่ -